Algemene Voorwaarden Puur Boeket B.V.

1 Toepasselijkheid

 • 1.1 Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en Puur Boeket Nederland B.V. ("Puur Boeket") tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
 • 1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Puur Boeket uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 • 1.3 De Besteller met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Puur Boeket.

2 Totstandkoming overeenkomst

 • 2.1 Tussen Puur Boeket en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van Puur Boeket accepteert middels het volledig en correct invullen van het door Puur Boeket beschikbaar gemaakte formulier.

3 Prijs

 • 3.1 Puur Boeket behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij Puur Boeket Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.
 • 3.2 Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
 • 3.3 De persoonlijke Puur Boeket kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te werven uit eigen directe kring (via mond tot mond, social media en/of e-mail). De Puur Boeket kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven. Daarnaast is het in geen geval toegestaan om de merknaam Puur Boeket en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling te gebruiken binnen url combinaties en daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de kortingscode te verspreiden.
 • 3.4 Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. Puur Boeket behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

4 Betaling

 • 4.1 Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door PuurBoeket aangeboden betalingsmogelijkheden.
 • 4.2 Bij het gebruik van een betalingslink die door PuurBoeket voor automatische incasso wordt toegestuurd aan Besteller, geeft Besteller PuurBoeket toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
 • 4.3 Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats na elke serviceperiode.
 • 4.4 Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht.
 • 4.5 Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is PuurBoeket gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op Besteller te verhalen.
 • 4.6 Facturen en betalingsherinneringen worden door PuurBoeket uitsluitend elektronisch aangeboden.
 • 4.7 Het door PuurBoeket te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door Besteller tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten. In geval van periodieke betaling is het door PuurBoeket te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door Besteller tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige serviceperiode.
 • 4.8 Voor de gratis geleverde vaas wordt eenmalig een borg van EUR 2,50 euro betaald bij eerste levering. Deze borg wordt na beëindiging van contract terug gestort.
 • 4.9 De gratis bijgeleverde vaas dient elke week retour gegeven te worden aan de bezorger.
 • 4.10 Indien de vaas niet retour wordt afgegeven aan de bezorger van PuurBoeket zal via de automatische incasso EUR 2,50 worden gedeclareerd. Dit bedrag wordt terug gestort op het moment dat de vaas retour wordt mee gegeven aan de bezorger van PuurBoeket.


5 Beëindiging contract

 • 5.1 De Besteller kan de overeenkomst te allen tijde tijdelijk onderbreken, de door PuurBoeket aangeboden abonnementsvormen wijzigen of opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn voor de eerstvolgende bezorging. PuurBoeket hanteert 1 week opzegtermijn.


6 Levering, levertijd en uitvoering

 • 6.1 Vul uw postcode in om te checken of wij in uw regio al bezorgen.
 • 6.2 Levering geschiedt op kosten van PuurBoeket op het bij de bestelling opgegeven adres.
 • 6.3 De Besteller (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.
 • 6.4 Bezorging is alleen mogelijk op de door Puur Boeket aangegeven dagen.
 • 6.5 PuurBoeket bezorgt op het adres dat u in uw klantenaccount op onze website als bezorgadres heeft opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering die, zoals overeengekomen, op zijn vroegst op de zevende werkdag na afloop van de dag van de mededeling plaats zal vinden.
 • 6.6 Besteller is verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door u opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, bent u in gebreke m.b.t. acceptatie.
 • 6.7 Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of voor de deur van de woning te plaatsen.
 • 6.8 Als het plaatsen voor de deur van de woning niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten voor de deur van het gebouw te zetten.
 • 6.9 Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conf. alinea 4, behoudt Puur Boeket het eigendom tot het koopbedrag volledig betaald is.


7 Herroeping

 • 7.1 Bij de aankoop van producten heeft Besteller de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.
 • 7.2 Echter, producten van Puur Boeket die snel kunnen bederven of verouderen (zoals bloemen en planten) of duidelijk persoonlijk van aard zijn, zijn uitgesloten van herroeping.
 • 7.3 Tijdens de bedenktijd zal Besteller zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Besteller zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Puur Boeket retourneren conform de door Puur Boeket gegeven instructies.
 • 7.4 Een bestelling kan worden geretourneerd aan het volgende adres: Puur Boeket B.V., Weg naar Rhijnauwen 8 3584 AD Utrecht
 • 7.5 De kosten van retournering komen voor rekening van Besteller.
 • 7.6 Indien Besteller de producten reeds betaald heeft, zal Puur Boeket de betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan Besteller terug betalen.


8 Gegevensbescherming

 • 8.1 Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de Besteller. Om de Besteller te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.


9 Garantie en aansprakelijkheid

 • 9.1 Puur Boeket garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door Puur Boeket verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
 • 9.2 Puur Boeket garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor de mens , zonder gebruikmaking van kinderarbeid.


10 Wijzigingen

 • 10.1 PuurBoeket behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.


11 Ontbinding

 • 11.1 Indien de Besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft PuurBoeket de keuze om: a. de Besteller de gelegenheid te geven om binnen een door PuurBoeket gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; PuurBoeket behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te verhalen.

12 Geschillen en toepasselijk recht

 • 12.1 Op alle verbintenissen tussen PuurBoeket en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.
 • 12.2 De Rechtbank te Utrecht is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen PuurBoeket en de Besteller, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.